Мисија и визија

Народна библиотека  Осечина  је савремена, динамична и умреженa институциja, кaко по грађи коjу прикупља, нaчину нa коjи је чува, обрaђуjе и даје на коришћење, тaко и по сaвременим aлaтимa коjе користи зa промоциjу и комуникaциjу сa корисницимa фондовa.

Мисија Библиотеке:

1. Очувати и чинити  доступном јавности сву књижну и некњижну грађу из наших фондова.
2. Пружати члановима квалитетне библиотечко-информационе услуге.
3. Пратити друштвене токове и задовољити  културне потребе суграђана, без обзира на родну, старосну, социјалну, идеолошку, политичку, верску припадност. Библиотечко – информациона грађа и извори морају бити доступни свима под једнаким условима, без обзира на расу, пол, националност, старосно доба, веру, језик, инвалидност, економски и радни статус и образовни ниво.
4. Промоција  знања као покретаче снаге цивилизацијских токова.
5. Духовна и научна достигнућа људског ума чинити  вечито актуелним вредностима које треба поштовати.
6. Промовисати књигу  као непролазну вредност и увек актуелан медиј у процесу доживотног образовања, забаве и доколице.
7. Афирмисати завичајну културу ради  препознатљивости локалне културне средине
8. Подстицати  и одржавати  читалачке навике код деце.
9. Представити корисницима савремене ствараоце у свим сферама људске делатности.

 Визија развоја Народне библиотеке Осечина у наредном периоду заснива се на основним аспектима, од којих посебан значај имају:

1. Достићи  висок ниво стручног рада преко квалитета наших услуга.
2.  Базирати рад  на стручном кадру и  континуираном професионалном усавршавању.
3.  Да као опште образовнa институција, постанемо  и извор информација о стручном и научном знању
4.  Постати средиште културних дешавања за локалну заједницу
5.  Унапредити  сарадњу са библиотекама на подручју наше Републике, али и другим установама културе.
6.  Развој  издавачке делатности као промотера квалитетног завичајног стваралаштва,
7.  Отвореност  за волонтерски рад.
8.  Развијати могућност пружања услуга на даљину.
9.  Проширити спектар циљних група (особе са инвалидитетом, слепе и слабовиде) и у складу с њиховим потребама попунити  фондове и омогућити им учешће у активностима библиотеке.


      Циљ Народне библиотеке Осечина у наредном периоду јесте поједностављење и даљи развој начина приступа грађи, као и дигитализација завичајног фонда. Дигитализација подразумева нове облике приступа, где су збирке видљивије и приступачније, а тиме се постиже и целовитија заштита грађе.
      Прожимање конвенционалног и виртуелног доноси бројне изазове, али пружа и нове могућности за унапређење рада и даље побољшање резултата.
      Дубоко укорењена у животу својих суграђана делила је и делиће њихову судбину, дајући и у наредном раздобљу значајан допринос развоју културе, просвете, науке и уметности у окружењу.

Закажите недорогой анализ воды