Međubibliotečka pozajmica

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA
Međubibliotečka pozajmica je usluga kojom se iz drugih biblioteka pribavlja bibliotečka građa koju Biblioteka ne poseduje, a potrebna je korisniku. Usluge međubibliotečke pozajmice mogu koristiti svi članovi Biblioteke, a troškove snosi poručilac građe.
Međubibliotečkom pozajmicom drugim bibliotekama ne mogu se pozajmljivati: stara i retka građa, rukopisna i arhivska građa i dela iz zavičajne zbirke koja Biblioteka poseduje samo u jednom primerku.
Prvo je potrebno proveriti da li željenu građu u svom fondu poseduje Narodba biblioteka Osečina. Ukoliko je ne poseduje, treba izvršiti pretragu Centralnog elektronskog kataloga i proveriti u kojim bibliotekama u Srbiji ona postoji. Nakon toga se obratiti zaposlenima u Narodnoj biblioteci Osečina radi popunjavanja zahteva za međubibliotečku pozajmicu, u koji je neophodno uneti podatke o traženoj građi i o korisniku. O prispeću građe korisnik će biti obavešten telefonski ili elektronskom poštom.
Informacije vezane za međubibliotečku pozajmicu mogu se dobiti lično, telefonskim pozivom na brojeve 014-451-111 ili porukom na mejl adresu bibliotekaoscina@gmail.com