Intelektualno blago na zavičajnom odeljenju

avg 16, 2021

Aleksandra Kostić upisala je Matematički fakultet, smer računarstvo i informatika, 2008. godine. Diplomirala je 2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,60. Iste godine je upisala Master studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer teorijska matematika i primene. Master rad „Efektna homologija prema Francis Sergeraet-u“ odbranila je 2014. godine, pod mentorstvom prof. dr Zorana Petrovića, sa ocenom 10. Doktorske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer matematika, upisala je 2014. godine. Položila je sve ispite predviđene planom i programom dioktorskih studija sa prosečnom ocenom 10. Rezultati do kojih je Aleksandara Kostić došla u svom radu i koje je predstavila u svom radu obuhvataju nekoliko oblasti matematike: kombinatornu teoriju grupa, teoriju karaktera konagnih grupa i kombinatornu toplogiju. Zavičajnom odeljenju biblioteke darovala je svoju doktorsku disertaciju.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja