О нама

Библотека данас

Народна библиотека Осечина је установа која обавља делатности којима се обезбеђује задовољење потреба грађана, као и остваривање других Законом утврђених интереса.

Делатности Библиотеке:
  • Библиотечко – информациона делатност
  • Издавачка делатност
    Прикативање кинематографских дела
  • Графичке услуге
    Услуге умножавања и израда фото и других копија
  • Заштита културних добара

Библиотечко – информациона делатност Народне библиотеке остварује се у одељењу у Осечини и издвојеном одељењу у Пецкој. У Осечини се врши набавка, инвентарисање, каталогизација, обрада књижног фонда, формирање базе података и издавање књига на коришћење. Одељење у Пецкој је позајмно одељење, где се обавља само издавање књига.
Поред библиотечко – информационе делатности, Народна библиотека у Осечини као једина установа културе у Општини, обавља и све друге активности из домена центара за културу, биоскопа, галеријe. Она је организатор свих културних програма и манифестација.

Историјат

Будимир Николић, учитељ
( 1909 – 1976 )
оснивач прве књижнице и читаонице у Осечини

„ Каквим се све радом књижнице могу бавити сведочи најбоље пример књижнице у Осечини, коју је основао и њен председник био месни учитељ Будимир Николић. Била је смештена у приватној згради у центру Осечине, на коју се плаћала месечна кирија. Имала је позоришну и тамбурашку секцију. Позоришна секција је само током 1938 / 39. године приредила неколико лепих позоришних комада у Осечини и Каменици, како од домаћих тако и од страних писаца, које је веома успешно режирао сам учитељ Николић. На овај начин, уз дистрибуцију књига и часописа, књижница је била од великог значаја и користи за просветно културни развитак и интензивније народно просвећивање овог доста заосталог краја. “

( Текст је из Архива Дринске бановине, којој је Осечина територијално припадала после Другог светског рата )

Народна библиотека Осечина једина је установа културе на територији општине Осечина. Сматра се да је Народна књижница и читаоница у Осечини основана 1924. године. Престала је са радом 1926.године, а обновљена 1933. године. Тада је имала 233 књиге, позоришну и тамбурашку секцију.
После Другог светског рата Библиотека је обновила рад. Некад је радила самостално, а некад у саставу других установа културе, као што су: Нaродни универзитет КОЦ „Петар Враголић“, Дом културе. Народна библиотека у Осечини је под тим називом почела са радом 23. 03. 1995. године. Право и дужност оснивача Библиотеке врши Скупштина Општине Осечина на основу одлуке о оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-112-95 од 23. 03. 1995. године и Одлуке о измени одлуке о Оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-452-04 од 22. 12. 2004. године.

Мисија и визија

Народна библиотека Осечина је савремена, динамична и умреженa институциja, кaко по грађи коjу прикупља, нaчину нa коjи је чува, обрaђуjе и даје на коришћење, тaко и по сaвременим aлaтимa коjе користи зa промоциjу и комуникaциjу сa корисницимa фондовa.

Мисија Библиотеке:

1. Очувати и чинити доступном јавности сву књижну и некњижну грађу из наших фондова.
2. Пружати члановима квалитетне библиотечко-информационе услуге.
3. Пратити друштвене токове и задовољити културне потребе суграђана, без обзира на родну, старосну, социјалну, идеолошку, политичку, верску припадност. Библиотечко – информациона грађа и извори морају бити доступни свима под једнаким условима, без обзира на расу, пол, националност, старосно доба, веру, језик, инвалидност, економски и радни статус и образовни ниво.
4. Промоција знања као покретаче снаге цивилизацијских токова.
5. Духовна и научна достигнућа људског ума чинити вечито актуелним вредностима које треба поштовати.
6. Промовисати књигу као непролазну вредност и увек актуелан медиј у процесу доживотног образовања, забаве и доколице.
7. Афирмисати завичајну културу ради препознатљивости локалне културне средине
8. Подстицати и одржавати читалачке навике код деце.
9. Представити корисницима савремене ствараоце у свим сферама људске делатности.

Визија развоја Народне библиотеке Осечина у наредном периоду заснива се на основним аспектима, од којих посебан значај имају:

1. Достићи висок ниво стручног рада преко квалитета наших услуга.
2. Базирати рад на стручном кадру и континуираном професионалном усавршавању.
3. Да као опште образовнa институција, постанемо и извор информација о стручном и научном знању
4. Постати средиште културних дешавања за локалну заједницу
5. Унапредити сарадњу са библиотекама на подручју наше Републике, али и другим установама културе.
6. Развој издавачке делатности као промотера квалитетног завичајног стваралаштва,
7. Отвореност за волонтерски рад.
8. Развијати могућност пружања услуга на даљину.
9. Проширити спектар циљних група (особе са инвалидитетом, слепе и слабовиде) и у складу с њиховим потребама попунити фондове и омогућити им учешће у активностима библиотеке.

 

Циљ Народне библиотеке Осечина у наредном периоду јесте поједностављење и даљи развој начина приступа грађи, као и дигитализација завичајног фонда. Дигитализација подразумева нове облике приступа, где су збирке видљивије и приступачније, а тиме се постиже и целовитија заштита грађе.
Прожимање конвенционалног и виртуелног доноси бројне изазове, али пружа и нове могућности за унапређење рада и даље побољшање резултата.
Дубоко укорењена у животу својих суграђана делила је и делиће њихову судбину, дајући и у наредном раздобљу значајан допринос развоју културе, просвете, науке и уметности у окружењу.

Управници библиотеке

Ђука Иван

Биографија

Јевтић Јаков

Биографија

Павловић Ж. Јелена

Биографија

,Рођена је 04. новембра 1949. године, од оца Живорада и мајке Даринке.

Завршила је Библиотекарску школу 1968. године у Београду.

У Библиотеци, тадашњем Културно образовном центру „Петар Враголић“ ради од

  1. 09. 1973. године па до 30. 12. 2007. кад одлази у пензију.

Била је сарадник Културно-уметничког друштва „Крушик пластика “ и активни учесник у  припреми Летописа „Културно – Уметнички аматеризам у Осечини“.

Преминула је 25. марта 2023. године.

Ивановић Олга

Биографија

Спасић Јовица

Биографија

Станимировић Томислав

Биографија

Вучићевић Светлана

Биографија

Павловић В. Јелена

Биографија

Ивковић Васиљевић Ана

Биографија