Изложба посвећена новинару Милошу Јевтићу

сеп 30, 2021

На данашњи дан 1936. године у селу Горња Буковица рођен је  Милош Миша Јевтић,  у учи­тељ­ској по­ро­ди­ци. Основ­ну шко­лу учио је у Гор­њој Бу­ко­ви­ци и Врагочаници, а гим­на­зи­ју у Каменици и Ва­ље­ву, где је 1954. ма­ту­ри­рао. Књи­жев­ност је дипломирао на Филозофском факултету у Београду. Ра­дио је нај­пре у Кул­тур­но-про­свет­ном ве­ћу Ју­го­сла­ви­је. Ка­сни­је је био, пр­во, се­кре­тар Кул­тур­но-про­свет­не за­јед­ни­це Бе­о­гра­да, а по­том Кул­тур­но-про­свет­не за­јед­ни­це Ср­би­је. У Ра­дио Бе­о­гра­ду је ра­дио од 1974. до 2001, го­ди­не, ка­да је пен­зи­о­ни­сан

За новинарски рад, Јевтић је добио Октобарску награду града Београда, Вукову награду, Златни беочуг и награду Удружења новинара  за животно дело..

Јевтић је аутор дуговечне емисије „Гост Другог програма“ Радио Београда и колекције „Одговори” коју чине више од 200 књига.

Драгоцена је подршка коју господин Јевтић,као новинар, књижевник и публициста даје раду наше установе. Захваљујући коме смо до сада имали прилику да нашој публици представимо живот и дело великих прегалаца из света науке, културе и здравства. Поводом рођендана господина Мише, запослени у библиотеци у Осечини и Пецкој приредили су пригодну изложбу Мишиних књига.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja